Polityka prywatności

Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.medim.pl (zwanego dalej Serwisem Internetowym).

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.medim.pl i jednocześnie administratorem danych osobowych jest MEDIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000116436, NIP: 5270204028, REGON: 006216379, o kapitale zakładowym w wysokości: 450 000,00 zł, tel. 22 570 90 00, email: medim@medim.pl.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.


§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych oraz cele przetwarzania

1. Medim Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.

2. Medim dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

3. Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli Użytkownik Serwisu Internetowego złożył oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili ma on prawo cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.

4. Dane osobowe przetwarzane w Serwisie Internetowym wykorzystywane są w celu:
– identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz kontaktowy – do kontaktu z Użytkownikiem, jak również odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania. W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon) Użytkownik wyraża zgodę na kontakt związany z realizacją swojej prośby lub zapytania,
– w celach analitycznych i statystycznych,
– w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Administratora drogą e-mailową.

5. Serwis internetowy www.medim.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas wypełniania formularza kontaktowego:
– imię i nazwisko
– adres email
– numer telefonu
– miasto.

6. Aby cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, należy wysłać email na adres medim@medim.pl wpisując w tytule wiadomości „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych”. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody.

7. Okres przetwarzania danych osobowych: okres niezbędny do realizacji celów, w których te dane są przetwarzane lub do wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.


§ 2  Komu udostępniane lub powierzane są dane?

 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Medim Sp. z o.o. przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Medim Sp. z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. W celu korzystania z narzędzi Google, służących do tworzenia statystyk, określania profilu Klienta oraz działań marketingowych i remarketingowych , dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google. Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).
 3. W przypadku skierowania żądania Medim Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 • Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Medim Sp. z o.o.
 • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Medim Sp. z o.o. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Medim Sp. z o.o. może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

 • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Medim Sp. z o.o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Medim Sp. z o.o., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
 • Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
 • Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Medim Sp. z o.o. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

 • Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 • Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

– wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

– wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Medim Sp. z o.o. podlega;

– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 • Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Medim Sp. z o.o. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa Państwa Członkowskiego, któremu podlega Medim Sp. z o.o. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Medim Sp. z o.o., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

 • Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Medim Sp. z o.o. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
 • Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

– gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Medim Sp. z o.o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

– gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

– gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

 • Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

– uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

– uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

– uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

 • Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

 • Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Medim Sp. z o.o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Medim Sp. z o.o. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9 .Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 4 Mechanizm cookies

 1. Serwis Internetowy www.medim.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Medim Sp. z o.o. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy www.medim.pl, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Medim Sp. o.o. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.
 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 1. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Medim Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 1. Medim Sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Medim Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.


§ 5 Dane kontaktowe

1. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres emailowy: medim@medim.pl lub na adres korespondencyjny: MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno.


§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Data ostatniej modyfikacji: 3 listopada 2020 r.