TRISTEL FUSE


Wysoce skuteczny środek dezynfekujący i sporobójczy do mycia powierzchni medycznych i innych

 • Wykorzystuje opatentowane przez firmę Tristel substancje chemiczne na bazie dwutlenku chloru, dobrze udokumentowane, wysoce skuteczne, bezpieczne środki biobójcze. Symbol chemiczny dwutlenku chloru to ClO2.

TYP PREPARATU

Tristel Fuse składa się z dwóch oddzielnych składników, które zawierają roztwór bazowy i roztwór aktywatora Tristel. Po ich zmieszaniu w skutek pęknięcia saszetki, powstaje dwutlenek chloru. Dwutlenek chloru to silny środek
utleniający – odbiornik elektronów. Oznacza to, że cząsteczki dwutlenku chloru nieustannie poszukują dodatkowych elektronów. Gdy komórka bakteryjna wejdzie w kontakt z dwutlenkiem chloru, oddaje ona elektron ze ściany komórkowej. Powoduje to przerwanie ścianki komórkowej, przez które przechodzi zawartość komórki próbującej
doprowadzić do równowagi stężenia po obu stronach błony komórkowej. Komórka umiera w wyniku rozpadu.

RODZAJE ZASTOSOWANIA I UŻYCIA

 • inkubatory,
 • materace szpitalne (PVC) i ramy łóżek,
 • czyszczenie oddziałów,
 • powierzchnie medyczne na blokach operacyjnych,
 • twarde powierzchnie jak podłogi ściany drzwi

SPOSÓB UŻYCIA

Zapewnić, aby odpowiednie środki ochrony osobistej zgodnie z protokołem szpitalnym były noszone przed przygotowaniem preparatu Fuse.
KROK 1
Wlej 5 litrów wody do zbiornika.
KROK 2
Weź jedną saszetkę.
KROK 3
Zegnij saszetkę w pół i ściśnij jedną stronę saszetki, aż do momentu pęknięcia środkowego zgrzewu.
Zawartość zacznie nabierać żółtego koloru.
KROK 4
Wyrób jest gotowy do użycia.
Oderwij lub utnij róg saszetki.
Uważaj przy otwieraniu saszetki, nie rozlewaj koncentratu. Trzymaj z dala od twarzy i oczu.
KROK 5
Wlej zawartość do pięciu litrów wody.
KROK 6
Nanieś na powierzchnię za pomocą mopa do podłóg lub ścierki do wycierania na mokro innych powierzchni i pozostaw do wyschnięcia.

SKŁAD

Każda saszetka zawiera: 50 ml roztworu bazowego (5% roztwór kwasu cytrynowego w wodzie demineralizowanej) oraz 50 ml roztworu aktywatora (2,1% roztwór chlorynu sodu w wodzie demineralizowanej). Daje to 100 ml dwutlenku chloru w roztworze wodnym do rozcieńczania z wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Tristel Fuse Aktywator i Baza

 • Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu.
 • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

UWAGI

 • Przygotowywać roztwór w dobrze wentylowanym miejscu.
 • Nosić rękawice i fartuch przed rozpoczęciem czynności i myć ręce po zdjęciu rękawic i fartucha.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 • Po zmieszaniu roztwór można przechowywać do 24 godzin w szczelnym pojemniku.
 • Zutylizować puste opakowanie zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.
 • Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Kontakt ze środkiem dezynfekującym może powodować delikatne podrażnienia. Zakażone miejsca przemyć dużą ilością mydła i wody.
 • Wyłącznie do profesjonalnych zastosowań.

MIKROBIOLOGIA

Tristel Fuse for Surfaces ma działanie sporobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i bakteriobójcze po zapewnieniu 5-minutowego czasu kontaktu. Tristel Fuse for Surfaces jest skutecznym środkiem zwalczającym mikroorganizmy takie jak:

 • Spory: Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Clostridium difficile
 • Prątki: Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae (TB)
 • Wirusy: Adenowirusy, Poliowirusy, Norowirusy
 • Grzyby: Aspergillus niger (brasiliensis), Candida albicans
 • Bakterie: Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, odporny na metycylinę gronkowiec złocisty Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli, Wielolekoodporne Acinetobacter baumannii

REJESTRACJA

Preparat jest wyrobem medycznym posiadającym Deklarację Zgodności CE na Dyrektywę MDD/93/42/EEC, zgłoszonym do URPLWMiPB. Tristel Fuse for Surface wykorzystuje technologię bazującą na dwutlenku chloru i został przebadany według normy EN–14885.

PRODUCENT

Tristel Solutions Ltd, Lynx Business Park
Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK