PERFEKTAN ACTIVE


Koncentrat w proszku do dezynfekcji narzędzi na bazie kwasu nadoctowego

  • Działanie wirusobójcze wg RKI/DVV
  • Szeroka kompatybilność materiałowa
  • Doskonałe właściwości myjące
  • Całkowicie rozpuszczalny

WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU

PERFEKTAN® active to wysoce skuteczny koncentrat w proszku, przeznaczony do manualnej dezynfekcji wszelkiego rodzaju instrumentów medycznych. Produkt ten jest nisko pylącym proszkiem, którzy szybko i całkowicie rozpuszcza się w wodzie gwarantując skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. PERFEKTAN® active to produkt na bazie kwasu nadoctowego wygenerowanego w łagodnym roztworze alkalicznym. Łączy on w sobie doskonałe właściwości mikrobójcze i wysoką kompatybilność materiałową. Stosowanie środka PERFEKTAN® active zapobiega utrwalaniu się pozostałości i umożliwia bezpieczną dezynfekcję, nawet w trudnych warunkach. PERFEKTAN® active jest idealnym rozwiązaniem w przypadku trudnych warunków mycia.

STĘŻENIA I CZASY DZIAŁANIA

Właściwości mikrobójcze 1 min. 5 min. 15 min. 30 min. 60 min.
Dezynfekcja narzędzi zgodnie z DGHM/VAH (bakterie, drożdże) warunki brudne 1,0%
Dezynfekcja narzędzi zgodnie z DGHM/VAH (prątki) warunki brudne 2,0% 1,0%
Dezynfekcja narzędzi zgodnie z DGHM/VAH (grzyby, Aspergillus brasiliensis) warunki brudne 3,0% 2,0%
Skuteczność wobec wszystkich wirusów osłonkowych i bezosłonkowych, włączając HBV/ HIV/ HCV zgodnie z RKI/DVV 2,0% 1,0%
Wirus Polio 2,0% 1,0%
Wirus Adeno 0,5%
Wirus Papova /SV40 1,0% 0,5%
Wirus vaccinia 0,25%
Sporobójcze (Clostridium difficile) Zgodnie z EN 13704 2,0% 1,0% 0,5%

STĘŻENIA I CZASY DZIAŁANIA WG NORM EUROPEJSKICH

Właściwości mikrobójcze 1 min. 5 min. 15 min. 30 min. 60 min.
EN 1040 bakteriobójcze 0,5%
EN 1275 drożdżobójcze 0,5%
EN 1275 (A. brasiliensis) grzybobójcze 1,5%
EN 13727 bakteriobójcze, warunki brudne 1,0%
EN 13624 bakteriobójcze, warunki brudne 1,0%
EN 13624 (A. brasiliensis) bakteriobójcze, warunki brudne 2,0% 1,5% 1,0%
EN 14348 (M. Terre) bakteriobójcze, warunki brudne 2,0% 1,0%
EN 14561 bakteriobójcze, warunki brudne 0,5%
EN 1275 drożdżobójcze, warunki brudne 0,5%
EN 14562 (A. brasiliensis) grzybobójcze, warunki brudne 1,5% 1,0%
EN 14563 (M. terrae) prątkobójcze, warunki brudne 1,5% 1,0%
EN 13704 (C. difficile) sporobójcze, warunki czyste 2,0% 1,0% 0,5%

STĘŻENIE UŻYTKOWE

W zależności od zabrudzenia: 0,25 – 5% 15-60 min.
(odpowiada 10 ml – 200 ml na 4-litrową wannę dezynfekcyjną)
w kombinacji z Descoton Forte, Descoton Extra, Perfektan TB, Perfektan NEU i Perfektan Endo.
Do mycia narzędzi o wąskim świetle (np. endoskopów):
2 – 5% 15 min.
(W przypadku dużego zabrudzenia zwiększyć stężenie)

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotować gotowy do użytku roztwór zgodnie z tabelą dozowania, przy pomocy załączonej miarki i używając wody o temperaturze < 30oC. PERFEKTAN® activejest odpowiedni do dezynfekcji przez zanurzenie oraz do stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Czas dezynfekcji w ultradźwiękach należy ustawić zgodnie z zaleceniami producenta i nie należy przekraczać temperatury 30oC. Preparat jest kompatybilny z wodą o wszystkich stopniach twardości,
Dezynfekcja i mycie endoskopów
Zanurzyć instrumenty bezpośrednio po użyciu i oczyścić mechanicznie w sposób odpowiedni dla danego typu urządzenia i zaleceń producenta. Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie i zagłębienia są całkowicie zwilżone i nie powstały pęcherzyki powietrza. Upewnić się, że czas kontaktu, stężenie roztworu i zalecenia producenta odnośnie mycia ręcznego są zgodne z normą DIN EN ISO 17664. Po użyciu należy przepłukać instrumenty wodą demineralizowana.
Roztwór roboczy musi być wymieniony po 8 godzinach lub w przypadku wystąpienia widocznego zabrudzenia.

DOZOWANIE

Dozowanie 1% 2%
4 litry 2 x 20g 4 x 20g
4 litry 1 x 40 g 2 x 40 g
8 litrów 4 x 20g 8 x 20g
8 litrów 2 x 40g 4 x 40g

DEZYNFEKCJA WIRUSOBÓJCZA WSZELKIEGO TYPU NARZĘDZI MEDYCZNYCH

Po ręcznym myciu narzędzia należy dokładnie przepłukać wodą a następnie zanurzyć w roztworze roboczym PERFEKTAN® activetak, aby roztwór miał dostęp do wszystkich powierzchni i zagłębień. Po upływie zalecanego czasu kontaktu należy wyjąć instrumenty i przepłukać je wodą, wysuszyć i jeśli jest to konieczne poddać sterylizacji. Należy przestrzegać wskazówek i zaleceń producenta dotyczących mycia i dezynfekcji.
Roztwór roboczy należy wymieniać codziennie (8 godzin).

SKŁAD

Substancje czynne:
kwas nadoctowy (in-situ) > 850 ppm (roztwór 1%).
Składniki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie detergentów 648/2004/EC:
PERFEKTAN® activezawiera:
< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany, >30% nadwęglan sodu

STATUS PRODUKTU

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

KOMPATYBILNOŚĆ MATERIAŁOWA

PERFEKTAN® activema doskonałą kompatybilność materiałowa; jest odpowiedni do stosowania na powierzchniach szklanych, metalowych, plastikowych i na endoskopach.
Nie nadaje się do stosowania na powierzchniach z anodowanego aluminium i poliwęglanu.

EKSPERTYZY

Prof. H.-P. Werner, higienista, Schwerin: ekspertyza dot. skuteczności wirusobójczej wg wytycznych RKI/DVV 2008

INFORMACJE DODATKOWE

Może intensyfikować pożar; utleniacz. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Utylizować zawartość/opakowanie w lokalnym punkcie zbiorczym. Całkowicie puste pojemniki należy oddać do recyclingu.
Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Do wstępnego mycia manualnego endoskopów przed dezynfekcją termiczno-chemiczną. Do manualnej dezynfekcji wszelkiego rodzaju narzędzi medycznych (narzędzia chirurgiczne, osprzęt anestezjologiczny) oraz endoskopów sztywnych i giętkich.

WŁAŚCIWOŚCI MIKROBÓJCZE:

  • bakteriobójcze, włączając MRSA
  • prątkobójcze
  • drożdżobójcze
  • grzybobójcze
  • wirusobójcze wg wytycznych RKI/DVV
  • sporobójcze

WPIS NA LISTE

Na aktualnej liście środków do dezynfekcji ÖGHMP.
Na liście wirusobójczych środków do dezynfekcji IHO (www.iho-viruzidie-liste.de).

DANE FIZYKO-CHEMICZNE

Wygląd: białawy proszek
Gęstość objętościowa: 800 g/L
pH (roztwór 1%): ok. 9

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Opakowanie zbiorcze Nr katalogowy
Pojemnik 1 kg 6
Saszetka 40g 100

DOZOWNIKI

Miarka (20g)

EKSPERTYZY

Prof. H.-P. Werner, higienista, Schwerin: ekspertyza dot.
skutecznosci wirusobójczej wg wytycznych RKI/DVV 2008, włączając wirusy Polio, Adeno, Papova, Polyoma i Vaccinia. Ekspertyza dot. skuteczności sporobójczej (Clostridium difficile) wg EN 13704. Dr. M. Suchomel, higienista, Wiedeń: Opinia eksperta dot. dezynfekcji powierzchni zgodnie z wytycznymi DGHM/ VAH/ EN 13727/ EN 13624/ EN 14561/ EN 14562.
Dip. Biol. T. Koburger, higienista, Greifswald: Ekspertyza dot. dezynfekcji instrumentów wg wytycznych DGHM/ VAH. Ekspertyza dot. skuteczności bakteriobójczej, drożdżobójczej, prątkobójczej i grzybobójczej wg EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA

Przy odpowiednim przechowywaniu produkt zachowuje swoje właściwości przez okres do 2 lat.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.
Utylizacja pozostałości: patrz MSDS.

INFORMACJE O OCHRONIE ŚRODOWISKA

Środki firmy Dr. Schumacher GmbH są produkowane zgodnie z nowoczesnymi, bezpiecznymi i przyjaznymi dla środowiska procesami oraz spełniają normy wysokiej jakości.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld