ASEPTOMAN FORTE


Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania

  • bakterie, grzyby (C. albicans), prątki (M. terrae i M. avium)
  • wirusy (włącznie z Adeno, Polio, Noro)
  • na bazie wyłącznie etanolu 85g/100 g
  • nie zawiera substancji zapachowych
  • zawiera składniki natłuszczające i pielęgnujące skórę

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

ASEPTOMAN FORTE jest wirusobójczym środkiem do dezynfekcji rąk na bazie etanolu.

ASEPTOMAN FORTE osiąga szeroki zakres działania z bardzo dobrą tolerancją skóry.
Ograniczone działanie wirusobójcze PLUS i działanie wirusobójcze (zgodnie z normą EN 14476) w ciągu 30 s.
Dzięki sprawdzonemu systemowi odtwarzania naturalnej zawartości tłuszczu w skórze produkt ASEPTOMAN FORTE w udowodniony sposób zwiększa wilgotność skóry, pielęgnuje skórę i jest przez nią szczególnie dobrze tolerowany.

ZASTOSOWANIE

Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

SPOSÓB UŻYCIA

ASEPTOMAN FORTE należy wcierać w suche ręce.

Higieniczna dezynfekcja rąk: 30 sek.
Nałóż wystarczającą ilość środka do dezynfekcji rąk na suche dłonie. Przez cały czas kontaktu trzymaj ręce zwilżone nierozcieńczonym produktem.
Zwróć szczególną uwagę na opuszki palców, kciuki fałdy paznokci, a w razie potrzeby nakładaj środek dezynfekujący kilkurotnie porcjami.

Chirurgiczna deznfekcja rąk: 1,5 min.
Dłonie / przedramiona muszą być dobrze nawilżone skoncentrowanym produktem przez cały czas aplikacji.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

DOZOWNIKI

Ścienne dozowniki – Euro, pompki dozujące do butelek 500 i 1000 ml.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZAGROŻENIA

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady i zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonych przedsiębiorstw zbierania lub usuwania odpadów.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Bezpiecznie używaj preparatów dezynfekcyjnych. Zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Środki firmy Dr. Schumacher GmbH są produkowane zgodnie z nowoczesną, bezpieczną i przyjazną dla środowiska technologią. Zgodność z wysokimi standardami jakości jest gwarancją stałej i bardzo dobrej jakości produktu. Firma posiada certyfikat DIN EN ISO 13485, DIN EN 9001, DIN EN 14001 & BS OHSAS 18001 oraz posiada walidowany System Eko zarządzania i Audytu (EMAS).

SPEKTRUM DZIAŁANIA

SKŁAD

100 g roztworu zawiera 85 g etanolu

EKSPERTYZY

ASEPTOMAN FORTE został w pełni poddany ekspertyzie. Opinie ekspertów udostępniamy na życzenie.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld